Trang chủ » MySQL » Kiểu dữ liệu ngày (Date Data Type) trong MySQL

MySQL

Kiểu dữ liệu ngày (Date Data Type) trong MySQL

14/01/2024

Có nhiều loại dữ liệu khác nhau được hỗ trợ trong MySQL. Trong số đó đôi khi chúng ta cần dùng đến kiểu dữ liệu DATE để lưu trữ giá trị dữ liệu. Kiểu dữ liệu DATE được sử dụng cho các giá trị có phần ngày nhưng không có phần thời gian. Chúng hiển thị các giá trị NGÀY ở định dạng ‘YYYY-MM-DD’. Chúng ta có thể lưu trữ bất kỳ giá trị ngày nào trong phạm vi nhất định từ '1000-01-01' đến '9999-12-31'.

Cú pháp

Variable_Name DATE

Ví dụ

Các ví dụ dưới đây sẽ minh họa chi tiết cách chúng ta có thể sử dụng kiểu dữ liệu Date trong một biến.

Ví dụ 1:

Tạo bảng chi tiết sinh viên – Students, bao gồm các cột SStudent_Id, First_name, Last_name, Date_Of_Birth, Class, Contact_Details. Trong đó kiểu dữ liệu của cột Date_Of_Birth là DATE.

CREATE TABLE Students (
  Student_Id INT AUTO_INCREMENT,    
  First_name VARCHAR (100) NOT NULL,    
  Last_name VARCHAR (100) NOT NULL,   
  Date_Of_Birth DATE NOT NULL,    
  Class VARCHAR (10) NOT NULL,    
  Contact_Details BIGINT NOT NULL,   
  PRIMARY KEY(Student_Id )    
);

Sau đó chúng ta sẽ chèn dữ liệu vào bảng – Students vừa tạo.

INSERT INTO   
Students(First_name , Last_name , Date_Of_Birth , Class, Contact_Details)  
VALUES 
('Amit', 'Jana', '2004-12-22', 'XI', 1234567890),  
('Manik', 'Aggarwal', '2006-07-04', 'IX', 1245678998),  
('Nitin', 'Das', '2005-03-14', 'X', 2245664909),  
('Priya', 'Pal', '2007-07-24', 'VIII', 3245642199),  
('Biswanath', 'Sharma', '2005-11-11', 'X', 2456789761),  
('Mani', 'Punia', '2006-01-20', 'IX', 3245675421),  
('Pritam', 'Patel', '2008-01-04', 'VII', 3453415421),  
('Sayak', 'Sharma', '2007-05-10', 'VIII' , 1214657890);

Chúng ta sẽ kiểm tra lại xem dữ liệu đã được chèn vào bảng hay chưa bằng cách sử dụng lệnh như sau.

SELECT * FROM Students ;

Kết quả:

Student_Id  First_name  Last_name  Date_Of_Birth  Class Contact_Details
1 Amit Jana 2004-12-22 XI 1234567890
2 Manik Aggarwal 2006-07-04 IX 1245678998
3 Nitin Das 2005-03-14 X 2245664909
4 Priya Pal 2007-07-24 VIII 3245642199
5 Biswanath Sharma 2005-11-11 X 2456789761
6 Mani Punia 2006-01-20 IX 3245675421
7 Pritam Patel 2008-01-04 VII 3453415421
8 Sayak Sharma 2007-05-10 VIII 1214657890

Và như vậy chúng ta đã lưu trữ thành công kiểu dữ liệu DATE trong Cột Date_Of_Birth vào bảng Students.

Ví dụ 2:

Tạo bảng ProductDetails – bao gồm các cột ProductId, ProductName và Manufacturing_On, trong đó kiểu dữ liệu cho cột Manufacturing_On là DATE.

CREATE TABLE ProductDetails(
ProductId INT NOT NULL,
ProductName VARCHAR(20) NOT NULL,
Manufactured_On DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY(ProductId)
);

Sau đó chúng ta sẽ chèn dữ liệu vào bảng – ProductDetails.

Hàm CURRENTDATE được sử dụng để gán giá trị trong cột Manufacturing_On. Kiểu dữ liệu trả về của hàm CURRENTDATE là DATE.

INSERT INTO 
ProductDetails(ProductId, ProductName, Manufactured_On)
VALUES
(11001, 'ASUS X554L', CURRENT_DATE()) ;

Chúng ta sẽ chạy lệnh sau để kiểm tra xem dữ liệu đã được chèn vào bảng hay chưa:

SELECT * from ProductDetails;

Kết quả:

PRODUCTID PRODUCTNAME MANUFACTURED_ON
11001 ASUS X554L  2020-12-08

Và như vậy thông qua bài viết trên chúng ta đã biết cách sử dụng kiểu dữ liệu ngày (Date Data Type) trong MySQL. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

 

 

Bài viết liên quan


22:38 . 10/01/2024

Hàm WEEKDAY() trong MySQL được sử dụng để tìm giá trị ngày trong tuần cho một ngày cụ thể. Nếu ngày là NULL thì hàm WEEKDAY() sẽ trả về NULL. Ngược lại, nó trả về chỉ mục cho một ngày, tức là 0 cho Thứ Hai, 1 cho Thứ Ba,... 6 cho Chủ Nhật.

22:38 . 30/12/2023

Hàm SEC_TO_TIME() trong MySQL được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thời gian (trong đơn vị giây) thành dạng chuỗi thời gian.

22:33 . 30/12/2023

Hàm YEARWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho tuần trong năm, dựa trên một giá trị ngày hoặc ngày/tháng cung cấp

22:30 . 30/12/2023

Hàm YEAR() trong MySQL được sử dụng để trích xuất phần năm từ một giá trị ngày hoặc ngày/tháng

22:10 . 30/12/2023

Hàm LTRIM() trong MySQL được sử dụng để loại bỏ các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái (bắt đầu) của một chuỗi ký tự.

22:03 . 30/12/2023

Hàm DAYOFWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần (từ 1 đến 7), với Chủ nhật là ngày đầu tiên (1) và Thứ Bảy là ngày cuối cùng (7).

09:01 . 30/12/2023

Hàm DATE_SUB() trong MySQL được sử dụng để trừ một khoảng thời gian cụ thể từ một giá trị ngày/tháng cung cấp.

08:52 . 30/12/2023

Hàm DATE_FORMAT() trong MySQL được sử dụng để định dạng một ngày cụ thể theo giá trị định dạng đã cho, tức là, một ngày sẽ được cung cấp và hàm này sẽ định dạng ngày đó theo các tham số định dạng đã chỉ định.

09:56 . 29/12/2023

Hàm CURRENT_TIME() trong MySQL được sử dụng để trả về thời gian hiện tại dưới định dạng 'HH:MM:SS' (giờ:phút:giây) của hệ thống MySQL.

 

0988 542 856
0988 542 856