Trang chủ » MySQL » Hàm YEARWEEK() trong MySQL

MySQL

Hàm YEARWEEK() trong MySQL

30/12/2023

Hàm YEARWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho tuần trong năm, dựa trên một giá trị ngày hoặc ngày/tháng cung cấp.

Cú pháp

Cú pháp của hàm như sau:

YEARWEEK(date, mode)

Trong đó:

  • date: Giá trị ngày hoặc ngày/tháng mà bạn muốn trích xuất tuần.
  • mode: (Tùy chọn) Định rõ cách tính tuần trong năm. Có thể là 0, 1, 2, 3 hoặc 4.
  • mode = 0 (mặc định): Tuần bắt đầu từ Chủ nhật, với các giá trị từ 0-53.
  • mode = 1: Tuần bắt đầu từ Thứ Hai, với các giá trị từ 0-53.
  • mode = 2: Tuần bắt đầu từ Chủ nhật, với các giá trị từ 1-53.
  • mode = 3: Tuần bắt đầu từ Thứ Hai, với các giá trị từ 1-53.
  • mode = 4: Tuần bắt đầu từ Thứ Hai, với các giá trị từ 0-53. Nếu tuần bắt đầu từ Chủ nhật, thì nó sẽ trở thành tuần 1 năm tiếp theo.

Ví dụ:

Dưới đây là một ví dụ

-- Trả về số tuần trong năm cho ngày hiện tại
SELECT YEARWEEK(NOW()) AS year_week;

Kết quả của truy vấn này sẽ là một số nguyên đại diện cho số tuần trong năm, tùy thuộc vào thời điểm hiện tại và cách tính tuần được áp dụng.

Hàm YEARWEEK() thường được sử dụng khi bạn muốn nhóm dữ liệu theo tuần trong năm hoặc khi cần xác định vị trí của một ngày trong năm dưới dạng số tuần.

 

Bài viết liên quan


Trong quá trình học tập và làm việc, nhiều khi chúng ta thêm dữ liệu từ file Excel, trong quá trình thao tác có thể có các bản ghi bị trùng và các bạn muốn tìm kiếm và xóa các bản ghi trùng lặp đó đi, thì các bạn có thể theo dõi bài viết sau của SoftVietDesign.com các bạn nhé.
Có nhiều loại dữ liệu khác nhau được hỗ trợ trong MySQL. Trong số đó đôi khi chúng ta cần dùng đến kiểu dữ liệu DATE để lưu trữ giá trị dữ liệu. Kiểu dữ liệu DATE được sử dụng cho các giá trị có phần ngày nhưng không có phần thời gian.

22:38 . 10/01/2024

Hàm WEEKDAY() trong MySQL được sử dụng để tìm giá trị ngày trong tuần cho một ngày cụ thể. Nếu ngày là NULL thì hàm WEEKDAY() sẽ trả về NULL. Ngược lại, nó trả về chỉ mục cho một ngày, tức là 0 cho Thứ Hai, 1 cho Thứ Ba,... 6 cho Chủ Nhật.

22:38 . 30/12/2023

Hàm SEC_TO_TIME() trong MySQL được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thời gian (trong đơn vị giây) thành dạng chuỗi thời gian.

22:30 . 30/12/2023

Hàm YEAR() trong MySQL được sử dụng để trích xuất phần năm từ một giá trị ngày hoặc ngày/tháng

22:10 . 30/12/2023

Hàm LTRIM() trong MySQL được sử dụng để loại bỏ các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái (bắt đầu) của một chuỗi ký tự.

22:03 . 30/12/2023

Hàm DAYOFWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần (từ 1 đến 7), với Chủ nhật là ngày đầu tiên (1) và Thứ Bảy là ngày cuối cùng (7).

09:01 . 30/12/2023

Hàm DATE_SUB() trong MySQL được sử dụng để trừ một khoảng thời gian cụ thể từ một giá trị ngày/tháng cung cấp.

08:52 . 30/12/2023

Hàm DATE_FORMAT() trong MySQL được sử dụng để định dạng một ngày cụ thể theo giá trị định dạng đã cho, tức là, một ngày sẽ được cung cấp và hàm này sẽ định dạng ngày đó theo các tham số định dạng đã chỉ định.

 

0988 542 856
0988 542 856