Trang chủ » MySQL » Hàm SEC_TO_TIME() trong MySQL

MySQL

Hàm SEC_TO_TIME() trong MySQL

30/12/2023

Hàm SEC_TO_TIME() trong MySQL được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thời gian (trong đơn vị giây) thành dạng chuỗi thời gian.

Cú pháp

Cú pháp của hàm như sau:

SEC_TO_TIME(seconds)

Trong đó:

  • seconds: Số giây cần chuyển đổi thành dạng chuỗi thời gian.

Ví dụ:

Dưới đây là một ví dụ

-- Chuyển đổi 3665 giây thành dạng chuỗi thời gian (giờ:phút:giây)
SELECT SEC_TO_TIME(3665) AS formatted_time;

Kết quả của truy vấn này sẽ là chuỗi "01:01:05", biểu diễn cho 1 giờ, 1 phút và 5 giây.

Hàm SEC_TO_TIME() thường được sử dụng khi bạn có số giây và muốn hiển thị nó dưới dạng chuỗi thời gian, chẳng hạn trong báo cáo, giao diện người dùng, hoặc trong các truy vấn thống kê.

 

 

 

Bài viết liên quan


Có nhiều loại dữ liệu khác nhau được hỗ trợ trong MySQL. Trong số đó đôi khi chúng ta cần dùng đến kiểu dữ liệu DATE để lưu trữ giá trị dữ liệu. Kiểu dữ liệu DATE được sử dụng cho các giá trị có phần ngày nhưng không có phần thời gian.

22:38 . 10/01/2024

Hàm WEEKDAY() trong MySQL được sử dụng để tìm giá trị ngày trong tuần cho một ngày cụ thể. Nếu ngày là NULL thì hàm WEEKDAY() sẽ trả về NULL. Ngược lại, nó trả về chỉ mục cho một ngày, tức là 0 cho Thứ Hai, 1 cho Thứ Ba,... 6 cho Chủ Nhật.

22:33 . 30/12/2023

Hàm YEARWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho tuần trong năm, dựa trên một giá trị ngày hoặc ngày/tháng cung cấp

22:30 . 30/12/2023

Hàm YEAR() trong MySQL được sử dụng để trích xuất phần năm từ một giá trị ngày hoặc ngày/tháng

22:10 . 30/12/2023

Hàm LTRIM() trong MySQL được sử dụng để loại bỏ các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái (bắt đầu) của một chuỗi ký tự.

22:03 . 30/12/2023

Hàm DAYOFWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần (từ 1 đến 7), với Chủ nhật là ngày đầu tiên (1) và Thứ Bảy là ngày cuối cùng (7).

09:01 . 30/12/2023

Hàm DATE_SUB() trong MySQL được sử dụng để trừ một khoảng thời gian cụ thể từ một giá trị ngày/tháng cung cấp.

08:52 . 30/12/2023

Hàm DATE_FORMAT() trong MySQL được sử dụng để định dạng một ngày cụ thể theo giá trị định dạng đã cho, tức là, một ngày sẽ được cung cấp và hàm này sẽ định dạng ngày đó theo các tham số định dạng đã chỉ định.

09:56 . 29/12/2023

Hàm CURRENT_TIME() trong MySQL được sử dụng để trả về thời gian hiện tại dưới định dạng 'HH:MM:SS' (giờ:phút:giây) của hệ thống MySQL.

 

0988 542 856
0988 542 856