Trang chủ » MySQL

MySQL

Có nhiều loại dữ liệu khác nhau được hỗ trợ trong MySQL. Trong số đó đôi khi chúng ta cần dùng đến kiểu dữ liệu DATE để lưu trữ giá trị dữ liệu. Kiểu dữ liệu DATE được sử dụng cho các giá trị có phần ngày nhưng không có phần thời gian.

22:38 . 10/01/2024

Hàm WEEKDAY() trong MySQL được sử dụng để tìm giá trị ngày trong tuần cho một ngày cụ thể. Nếu ngày là NULL thì hàm WEEKDAY() sẽ trả về NULL. Ngược lại, nó trả về chỉ mục cho một ngày, tức là 0 cho Thứ Hai, 1 cho Thứ Ba,... 6 cho Chủ Nhật.

22:38 . 30/12/2023

Hàm SEC_TO_TIME() trong MySQL được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thời gian (trong đơn vị giây) thành dạng chuỗi thời gian.

22:33 . 30/12/2023

Hàm YEARWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho tuần trong năm, dựa trên một giá trị ngày hoặc ngày/tháng cung cấp

22:30 . 30/12/2023

Hàm YEAR() trong MySQL được sử dụng để trích xuất phần năm từ một giá trị ngày hoặc ngày/tháng

22:10 . 30/12/2023

Hàm LTRIM() trong MySQL được sử dụng để loại bỏ các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái (bắt đầu) của một chuỗi ký tự.

22:03 . 30/12/2023

Hàm DAYOFWEEK() trong MySQL được sử dụng để trả về một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần (từ 1 đến 7), với Chủ nhật là ngày đầu tiên (1) và Thứ Bảy là ngày cuối cùng (7).

09:01 . 30/12/2023

Hàm DATE_SUB() trong MySQL được sử dụng để trừ một khoảng thời gian cụ thể từ một giá trị ngày/tháng cung cấp.

08:52 . 30/12/2023

Hàm DATE_FORMAT() trong MySQL được sử dụng để định dạng một ngày cụ thể theo giá trị định dạng đã cho, tức là, một ngày sẽ được cung cấp và hàm này sẽ định dạng ngày đó theo các tham số định dạng đã chỉ định.

09:56 . 29/12/2023

Hàm CURRENT_TIME() trong MySQL được sử dụng để trả về thời gian hiện tại dưới định dạng 'HH:MM:SS' (giờ:phút:giây) của hệ thống MySQL.
Trong MySQL, hàm IS_IPV4_MAPPED() được sử dụng để kiểm tra xem một địa chỉ IP có phải là địa chỉ IPv6 được mapped từ một địa chỉ IPv4 hay không. Đây là một hàm hữu ích khi bạn làm việc với các ứng dụng hỗ trợ cả IPv4 và IPv6.
Trong MySQL, hàm LPAD được sử dụng để thêm các ký tự bổ sung vào bên trái của một chuỗi, để làm cho độ dài của chuỗi đạt được một giá trị nhất định.
Trong MySQL, hàm LOWER được sử dụng để chuyển đổi mọi ký tự trong một chuỗi thành chữ thường (chữ in thường).
Trong MySQL, hàm LOCATE được sử dụng để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi chính.
Trong MySQL, hàm LENGTH được sử dụng để trả về độ dài của một chuỗi ký tự hoặc số lượng ký tự trong một biểu thức.
GROUP BY là một mệnh đề trong SQL (bao gồm cả MySQL) được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu dựa trên giá trị trong một hoặc nhiều cột. Khi sử dụng GROUP BY, các hàng dữ liệu được phân loại thành các nhóm dựa trên giá trị của một hoặc nhiều cột, và các hàm tổng hợp như SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN có thể được áp dụng cho mỗi nhóm.

21:31 . 24/12/2023

Inner Join được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên điều kiện kết nối, và chỉ giữ lại các hàng có sự tương ứng từ cả hai bảng. Kết quả của Inner Join sẽ chứa các cột từ cả hai bảng cho các hàng mà điều kiện kết nối là đúng.

21:03 . 24/12/2023

Right Join được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên điều kiện kết nối, và bảo toàn tất cả các hàng từ bảng ở phía phải (right-hand table) ngay cả khi không có hàng tương ứng từ bảng ở phía trái (left-hand table)

20:53 . 24/12/2023

Left Join được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên điều kiện kết nối, và bảo toàn tất cả các hàng từ bảng ở phía trái (left-hand table) ngay cả khi không có hàng tương ứng từ bảng ở phía phải (right-hand table)
Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL được sử dụng để định nghĩa một bảng mới trong cơ sở dữ liệu. Bảng này sẽ chứa các cột và đặc điểm của chúng, như kiểu dữ liệu, ràng buộc (constraints), và các thuộc tính khác.
Khóa Ngoại được sử dụng để tạo liên kết giữa hai bảng thông qua cột có chung giá trị. Việc sử dụng Khóa Ngoại giúp duy trì tính nhất quán và tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
Hàm INSTR trong MySQL được sử dụng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ.
Trong MySQL, hàm LCASE được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi ký tự thành chữ thường (chữ thường). Cú pháp của hàm này như sau:

05:40 . 14/12/2023

Hàm FIELD trong MySQL được sử dụng để trả về vị trí của một giá trị trong danh sách giá trị.
Hàm FIND_IN_SET trong MySQL được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một chuỗi có các giá trị được phân tách bởi dấu phẩy (,). Nếu giá trị được tìm thấy, hàm sẽ trả về vị trí của nó trong chuỗi; nếu không, nó sẽ trả về 0.

05:20 . 14/12/2023

Trong MySQL, hàm FORMAT được sử dụng để định dạng số với một định dạng cụ thể. Hàm này hữu ích khi bạn muốn hiển thị số với một số lượng chữ số thập phân cố định hoặc khi muốn thêm dấu phân cách giữa các chữ số hàng nghìn, triệu, v.v.

05:11 . 14/12/2023

Sự khác biệt chủ yếu của hàm CONCAT và hàm CONCAT_WS là nó cho phép bạn xác định một chuỗi ngăn cách (delimiter) và nó sẽ tự động thêm chuỗi ngăn cách này giữa các giá trị được nối.
Trong MySQL, hàm CONCAT được sử dụng để nối chuỗi các giá trị lại với nhau. Hàm này có thể nhận nhiều đối số và trả về một chuỗi mới được tạo bằng cách nối các giá trị của các đối số đó theo thứ tự chúng được liệt kê trong hàm.

08:36 . 13/12/2023

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm OLD_PASSWORD trong MySQL thông qua ví dụ thực tế nhé.
Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm MD5 trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế nhé.
Hướng dẫn mã Hóa Dữ Liệu trong MySQL sử dụng Hàm ENCRYPT
Để đổi tên table trong MySQL thì chúng ta sử dụng lệnh Alter Table trong MySQL với cấu trúc sau
Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng MySQL generated columns để lưu dữ liệu được tính toán từ 1 biểu thức hoặc các cột khác các bạn nhé.
Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sao chép (copy) các bảng trong cùng 1 database hoặc từ 2 database khác nhau sử dụng CREATE TABLE và SELECT.
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu các kết quả truy vấn vào biến sử dụng SELECT INTO variables
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xóa dữ liệu trùng lặp trong MySQL.

 

0988 542 856
0988 542 856